PROJEK ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NIEPUBLICZNEGO INTEGRACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO PUNTU PRZEDSZKOLNEGO ,, KREATYWNE DZIECI” W RZESZOWIE

ROZDZIAŁ I

Podstawa prawna

Niepubliczny Integracyjno-Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Kreatywne Dzieci” w Rzeszowie działa na podstawie:

1.Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14.12.2016 roku Dz.U. z 2020r. poz. 910 oraz z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

2. Niniejszego dokumentu.ROZDZIAŁ II

Informacje ogólne

1. Nazwa placówki: Niepubliczny Integracyjno-Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ,,Kreatywne Dzieci’’ w Rzeszowie.
2. Miejsce prowadzenia Punktu Przedszkolnego; 35-505 Rzeszów ul. Dukielska 9U/1
3. Osoba prowadząca; Kreatywne Dzieci Sp. z.o.o 35-505 Rzeszów ul. Dukielska 9U/1
4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
5. Organami Punktu Przedszkolnego są:
a) organ prowadzący,
b) dyrektor przedszkola.ROZDZIAŁ III

Organizacja przedszkola

 

§1

1. Punkt Przedszkolny funkcjonuje 12 miesięcy w roku tj. od 1 września do 31 sierpnia.
2. Punkt przedszkolny pracuje w godzinach od 8:00 do 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
3. Minimalny dzienny wymiar godzin zajęć prowadzonych w Punkcie Przedszkolnym, w czasie, których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego, wynosi 5 godziny, przy czym: co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę swobodną, co najmniej 1/5 na pobyt na świeżym powietrzu, najwyżej 1/5 zajmują zajęcia dydaktyczne, pozostały czas – 2/5 nauczyciel może dowolnie zagospodarować.
4. W zależności od potrzeb rodziców, minimalny wymiar godzin może być wydłużony.
5. Punkt Przedszkolny jest nieczynny w dni ustawowo wolne od pracy.

 

§ 2

1. Nabór do Punktu Przedszkolnego odbywa się przez cały rok i jest zależny od wolnych miejsc.
2. Warunkiem zapisania dziecka do Punktu Przedszkolnego jest wypełnienie przez rodzica lub opiekuna prawnego „Formularza zgłoszeniowego”, podpisanie Umowy o świadczenie usług oraz wpłacenie wpisowego zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3. Liczba miejsc w Punkcie Przedszkolnym wynosi 13 osób.

 

§ 3

1. Wpisowe jest opłatą jednorazową i bezzwrotną.
2. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku.
3. Czesne pobierane są z góry, do 5 dnia każdego miesiąca. Niezapłacenie czesnego przez dwa kolejne miesiące powoduje skreślenie dziecka z listy. Nie zwalnia to jednak rodziców z obowiązku uregulowania zobowiązań na rzecz Punktu Przedszkolnego ,, Kreatywne Dzieci”.
4. W przypadku nieobecności przewidziany jest zwrot stawki żywieniowej.
5. Rezygnacja z usług Punktu Przedszkolnego może zostać złożona z miesięcznym wyprzedzeniem, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres wypowiedzenia.

 

§ 4

1. Przedszkole w ramach czesnego zapewnia wyżywienie dla dzieci:
śniadanie, dwudaniowy obiad oraz dwa podwieczorki. Posiłki spożywane na terenie przedszkola pochodzić będą firmy cateringowej, a menu wywieszone będzie na tablicy informacyjnej.
2. Zasady odpłatności ustala organ prowadzący .
3. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, składa się z dwóch części:
a) wpisowego, które jest opłatą jednorazową, bezzwrotną, płatną przy zgłoszeniu dziecka do Punktu Przedszkolnego ,, Kreatywne Dzieci”,
b) opłaty czesnego, w ramach której przedszkole zapewnia zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej, terapii Snoezelen, terapii Biofeedback, terapii autyzmu, terapii pedagogicznej zajęcia plastyczne, zajęcia logopedyczne, konsultacje z psychologiem itp.

 

§5

1. Ilość miejsc w Punkcie Przedszkolnym wynosi 13 osób
2. Punkt Przedszkolny przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat (w ramach
zajęć przedszkolnych).
3. Punkt Przedszkolny ,,Kreatywne Dzieci” w Rzeszowie, może zapewnić swoim wychowankom (przebywającym w przedszkolu powyżej 5 godzin)odpoczynek w postaci leżakowania jeżeli zajdzie taka potrzeba lub na życzenie większości rodziców.

 

§6

1. Dyrektor placówki może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków, gdy:
a) rodzice systematycznie zalegają z opłatami za przedszkole (mimo
wcześniejszych wezwań rodziców do uregulowania należności w wyznaczonym
terminie). Nie zwalnia to jednak rodziców z obowiązku uregulowania zobowiązań
na rzecz przedszkola (za każdy dzień opóźnienia w zapłacie naliczane będą
odsetki ustawowe),
b) dziecko w sposób nieusprawiedliwiony nie uczęszcza do przedszkola dłużej
niż dwa miesiące,
c) dziecko nagminnie nie przestrzega obowiązków zawartych w punkcie
„Obowiązki wychowanków”,
d) informacje podane w formularzu zgłoszeniowym są niezgodne z prawdą.ROZDZIAŁ IV

Działalność edukacyjna


§1

1. Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
2. Wybrany przez nauczycieli zestaw programów i podręczników obowiązuje co najmniej przez rok.
3. Realizacja podstawy programowej wynosi minimum 5 godziny dziennie.
4. Zajęcia odbywają się przy udziale całej grupy dzieci, w małych grupach oraz
indywidualnie, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
5. Nauczyciel może być wspierany w swojej pracy przez drugiego nauczyciela lub
osobę do pomocy, a także przez praktykantów, stażystów, rodziców oraz rodziny
dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego „Kreatywne Dzieci”.
6. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora placówki, uwzględnia on
wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych
oraz oczekiwań rodziców.


§2

1. Przedszkole oferuje wychowankom w ramach czesnego szeroki wachlarz
zajęć dodatkowych: lingwistycznych, ruchowych, artystycznych, logopedycznych, konsultacje z psychologiem, zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne
2. Na wniosek rodziców mogą zostać wprowadzone zajęcia dodatkowe płatne.
3. Czas trwania zajęć dodatkowych oraz dodatkowych płatnych jest dostosowany do
możliwości rozwojowych dzieci.
4. Terminy zajęć dodatkowych oraz dodatkowych płatnych ustalane są przez
Dyrektora i podane do wiadomości rodzicom dzieci.
5. Opłata za zajęcia dodatkowo płatne, uiszczana jest bezpośrednio u osoby
prowadzącej dane zajęcia.ROZDZIAŁ V

Cele i zadania Punktu Przedszkolnego


§1

1. Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Prawie Oświatowym oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie
programowej wychowania przedszkolnego, poprzez:
a) wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w zgodzie z jego wrodzonymi
zdolnościami i potencjałem rozwojowym,
b) sprawowanie opieki nad dziećmi z uwzględnieniem ich indywidualnych
potrzeb oraz niepełnosprawności,
c) współpracę z rodzicami oraz wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci
i przygotowywaniu ich do kolejnych etapów kształcenia,
2. Wynikające z powyższych celów zadania realizowane są przez przedszkole
w ramach następujących obszarów pedagogicznych:
a) zapewnienie opieki i wspieranie rozwoju dziecka w przychylnym,
bezpiecznym i zdrowym otoczeniu,
b) uwzględnienie indywidualnych potrzeb i zdolności dziecka, zapewnienie
dzieciom równych szans, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości
osiągania sukcesu,
c) stwarzanie sytuacji rozwijających samodzielność dziecka oraz jego
odpowiedzialność za siebie i za najbliższe otoczenie,
d) rozbudzanie wrażliwości moralnej oraz zapoznawanie z powszechnie
panującymi zasadami i normami obyczajowymi,
e) kształtowanie zdolności spostrzegania, umożliwianie rozumienia zjawisk
zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym,
społecznym, kulturowym i technicznym,
f) wzmacnianie ciekawości poznawczej, pobudzanie do aktywności twórczej
i badawczej oraz wyrażania własnych myśli i odczuć,
g) rozwijanie wrażliwości estetycznej i higienicznej, zapewnienie warunków do
rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
h) tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego
postępowania oraz zachowań prozdrowotnych,
i) rozpoznawanie specjalnych potrzeb dziecka również niepełnosprawnego,
w którym mieści się zarówno diagnoza specjalistyczna, dokonywana przez
placówki do tego upoważnione, jak i rozpoznanie pedagogiczne w przedszkolu
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych danego dziecka,
j) wsparcie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co oznacza określenie odpowiednich metod i form pracy przynoszących oczekiwane efekty.
3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich wykonania ustalany jest
w planach pracy na poszczególne miesiące.

 

§2

1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć:
a) dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczycieli, którzy organizują im zabawy oraz zajęcia dydaktyczno wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć,
b) dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe lub płatne dodatkowe
organizowane w przedszkolu znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za
prowadzenie tych zajęć,
c) nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu
dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod
względem fizycznym, jak i psychicznym,
d) każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsce przebywania dzieci (sala zajęć,
szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i pozostałe przedmioty,
e) nauczyciel, który chce opuścić grupę dzieci wyznacza innego pracownika
przedszkola na zastępstwo na czas swojej nieobecności,
f) nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni
w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi dziećmi,
g) obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku
w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie Dyrektora
i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących
symptomach (np. podwyższona temperatura),
h) w przypadku choroby dziecka nauczyciel nie zapewnia opieki nad dzieckiem,
jeżeli choroba została stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w przedszkolu, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka.
Nie dotyczy to przypadków alergii potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,
i) w przypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez
względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności
skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,
j) w przypadku przyprowadzenia do przedszkola dziecka z wyraźnymi objawami niedyspozycji zdrowotnej nauczyciel ma prawo do odmowy przyjęcia takiego dziecka do przedszkola w danym dniu,
k) w przypadku wątpliwości dotyczących stanu zdrowia dziecka, rodzice (na prośbę dyrektora placówki) są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego,
l) w przedszkolu nie mogą być podawane żadne leki ani nie mogą
być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, bez zgody
rodziców, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.

 

§3

1. Placówka zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki dla wszystkich osób
przebywających na jej terenie.
2. Wychowankowie przedszkola są obowiązkowo ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice w terminie uzgodnionym z organem prowadzącym.
3. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p. ppoż.,
przepisów ruchu drogowego.
4. Wycieczki i spacery poza teren przedszkola powinny odbywać się przy
udziale wymaganej prawnie liczbie opiekunów. Nauczyciel zobowiązany jest wpisać
cel, liczbę dzieci i opiekunów oraz przewidywany czas powrotu do „dziennika wyjść”.
5. Dzieci mogą wyjść poza teren placówki po podpisaniu przez rodziców/prawnych opiekunów zgody na wyjścia poza teren placówki. Rodzice/prawni opiekunowie podpisują jednorazowo zgodę na wszelkie wyjścia i spacery organizowane przez placówkę.ROZDZIAŁ VI

Prawa i obowiązki


§1

1. Każde dziecko uczęszczające do przedszkola ma zagwarantowane
prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a przede wszystkim do:
a) prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) szacunku do wszystkich jego potrzeb, przychylnego podmiotowego traktowania,
c) ochrony przed wszystkimi wyrazami przemocy fizycznej lub psychicznej,
d) poszanowania jego godności osobistej,
e) poszanowania własności, opieki i ochrony,
f) akceptacji i tolerancji jego osoby.

§2

1. Wychowankowie przedszkola mają obowiązek:
a) traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno
rówieśników jak i dorosłych,
b) sprzątania po sobie zabawek i odkładania ich na miejsce,
c) szanowania zabawek, sprzętów oraz otoczenia placówki,
d) przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa,
e) przestrzegania zasad grupy ustalonych wspólnie z nauczycielem.


§3

1. Rodzice mają prawo do:
a) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy
w danym miesiącu, które umieszczone są na tablicy ogłoszeń,
b) uzyskiwania na bieżąco kompletnej informacji na temat swojego dziecka,
c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn,
trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
i wsparcia,
d) wyrażania i przekazywania nauczycielom oraz Dyrektorowi przedszkola wniosków z obserwacji pracy przedszkola.
2. Spotkania z Rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy
wychowawcze organizowane są w przedszkolu co najmniej 2 razy
w roku szkolnym lub częściej, na wniosek rodziców lub nauczycieli.

 

§4

1. Do podstawowych obowiązków Rodziców dziecka należy:
a) przestrzeganie „Statutu”
b) przestrzeganie wewnętrznego regulaminu przedszkolnego,
c) respektowania ustaleń Dyrektora placówki,
d) poszanowanie godności dziecka,
e) wzmacnianie wysiłków przedszkola skierowane na wszechstronny
rozwój każdego wychowanka,
f) informowanie nauczycieli i Dyrektora o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy
g) przyprowadzanie do placówki dziecka zdrowego,
h) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki osobiście lub przez upoważnioną osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, pisemne upoważnienie zamieszczone jest w Formularzu Zgłoszeniowym Dziecka/Karcie informacyjnej, rodzice przyjmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę,
i) nie dopuszcza się odbierania dziecka przez osoby;
– w stanie nietrzeźwym
– niewskazane w karcie zgłoszenia dziecka
– wskazane telefonicznie przez rodzica,
j) Rodzice osobiście przekazują dziecko pracownikom przedszkola, niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka przed przedszkolem lub w szatni. Od chwili przekazania za bezpieczeństwo dziecka odpowiada przedszkole.
k) Rodzice osobiście odbierają dziecko z sali przedszkola lub z placu zabaw, przy jednoczesnym zgłoszeniu tego faktu pracownikowi przedszkola. Od momentu przekazania dziecka osobie odbierającej odpowiada ona za jego bezpieczeństwo.
l) terminowe opłacanie należności za pobyt i wyżywienie dziecka w placówce,
ł) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, niezwłoczne
powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.


§5

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego
oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego
rozwoju.ROZDZIAŁ VII

Dyrektor

§1

1. Do zadań dyrektora przedszkola należy:
a) sprasowuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami
b) zapewnia pomoc pracownikom w realizacji ich zadań oraz wspiera
rozwój zawodowy nauczycieli
c) tworzy regulaminy porządkujące pracę przedszkola
d) przyjmuje i zwalnia pracowników
e) przyjmuje i skreśla dzieci z listy uczestników
f) może prowadzić zajęcia dydaktyczne z dziećmi
g) powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu
przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
2. W przypadku nieobecności dyrektora, może go zastępować wyznaczony przez niego
Nauczyciel.

 

NAUCZYCIELE


§ 2

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele posiadający wykształcenie
i doświadczenie wymagane do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania
przedszkolnego.
2. Nauczyciel szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem wychowania przedszkolnego oraz ponoszenia odpowiedzialności za jej jakość,
b) wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
d) stosowania kreatywnych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
e) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.,
f) współdziałanie ze specjalistami oferującymi kompetentną pomoc psychologiczno pedagogiczną, zdrowotną i inną,
g) dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych,
h) współpracowanie z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców/prawnych opiekunów do znajomości zadań wynikających z planu pracy realizowanym w danym miesiącu oraz otrzymywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
i) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
j) realizacja zaleceń Dyrektora placówki i osób kontrolujących,
k) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
l) sprawowanie opieki nad dziećmi przez cały czas pobytu dzieci w placówce, jak również w trakcie wycieczek i spacerów poza teren placówki. W trakcie zajęć dodatkowych opiekę przejmują osoby prowadzące zajęcia dodatkowe,
ł) wpisanie w dzienniku zajęć nazwisk i imion dzieci uczęszczających na zajęcia, daty i miejsca ich urodzenia, nazwisk i imion rodziców/prawnych opiekunów i adresy ich zamieszkania. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach wychowawczo-dydaktycznych. m) potwierdzenie podpisem w dzienniku zajęć przeprowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktycznych w danym dniu.
n) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Punktu Przedszkolnego , a wynikających z bieżącej działalności Punktu Przedszkolnego.
4. Przeprowadzenie, w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole.
5. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
a) rozpoznania i ustalenia potrzeb rozwojowych danego dziecka,
b) uzgodnienia form pracy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,
c) włączenie ich w życie przedszkolne.
6. Nauczyciel ma prawo do:
a) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci,
b) wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi,
c) współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego i kart pracy,
d) swobody wyboru metod realizacji programu,
e) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,
f) stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,
g) wynagrodzenia za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego.
7. Nauczyciele prowadzący zajęcia w Punkcie Przedszkolnym oraz inne osoby pracujące w przedszkolu obowiązane są posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tych prac, wydane zgodnie z przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.ROZDZIAŁ VIII

Finansowanie


§1

1. Działalność Punktu Przedszkolnego finansowana jest przez:
a) rodziców – w formie wpisowego oraz czesnego za pobyt dziecka w przedszkolu,
b) dotację z budżetu gminy/miasta,
c) darowizny oraz inne środki zewnętrzne.ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe


§1

1. Statut Niepublicznego Punktu Przedszkolnego ,, Kreatywne Dzieci” w Rzeszowie obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności tejże placówki: nauczycieli, rodziców i pracowników obsługi.
2. Dyrektor Punktu Przedszkolnego przedszkola może dokonywać zmian w organizacji w związku z potrzebami organizacyjnymi lub zmianą przepisów prawa.
3. Dla zapewnienia znajomości treści niniejszego dokumentu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
a) publikację Statutu na stronie internetowej Punktu Przedszkolnego,
b) możliwość zapoznania się z projektem organizacji wychowania przedszkolnego w placówce.
4. Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 roku.