Regulamin Niepublicznego Integracyjno – Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego KREATYWNE DZIECI w Rzeszowie

1. Informacje podstawowe

1.1. Niepubliczny Integracyjno – Terapeutyczny Punkt Przedszkolny KREATYWNE DZIECI, zwane dalej Przedszkolem mieści się przy ul. Dukielskiej 9u/1 w Rzeszowie.

1.2. Właścicielem i prezesem Niepublicznego Integracyjno – Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego KREATYWNE DZIECI jest Pani Barbara Kołcz

1.3. Przedszkole sprawuje funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo – dydaktyczną w stosunku do dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

1.4. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt państwowych i kościelnych). Kalendarz dni wolnych jest przedstawiany rodzicom we wrześniu każdego

roku, lub indywidualnie w ciągu pierwszego miesiąca pobytu dziecka w przedszkolu.

1.5. Ilekroć w dalszej części tekstu jest mowa o Regulaminie, należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

1.6. Ilekroć w dalszej części tekstu jest mowa o Rodzicu/Opiekunie należy przez to rozumieć tego rodzica dziecka, lub ustawowego opiekuna, który podpisał z Przedszkolem umowę.

 

2. Bezpieczeństwo dzieci

2.1. Do odebrania dziecka upoważnieni są oboje rodzice oraz opiekunowie dziecka, a także osoby pisemnie wskazane przez Rodzica/Opiekuna będącego stroną umowy z Przedszkolem. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany powiadomić Przedszkole o wszystkich faktach dotyczących praw do opieki nad dzieckiem, mogących mieć wpływ na prawidłowe ustalenie osoby upoważnionej do odbioru dziecka.

2.2. W przypadku wątpliwości, co do uprawnień danej osoby do odebrania dziecka, Przedszkole rozstrzyga je przez:

 sprawdzenie, kto jest stroną umowy o opiekę i kontakt z Rodzicem/Opiekunem, który podpisał umowę, lub

 potwierdzenie uprawnień do opieki za pomocą oryginału dokumentu sądowego przyznającego prawo do opieki nad dzieckiem.

2.3. W każdym przypadku Przedszkole wymaga okazania dowodu tożsamości jednoznacznie identyfikującego osobę wymienioną w powyższych dokumentach. Przedszkole wykonuje kopie przedstawionych dokumentów, na co Rodzic/Opiekun wyraża zgodę.

Odmowa wykonania kopii dokumentu może skutkować odmową wydania dziecka.

2.4. Rodzic/Opiekun ustala z Przedszkolem hasło, po podaniu, którego może mailowo wskazać inną osobę odbierającą dziecko. W mailu wysłanym na adres biuro@kreatywnedzieci.com Rodzic/Opiekun musi podać swoje imię i nazwisko, hasło oraz imię, nazwisko, numer dowodu osobistego i numer telefonu upoważnianej osoby. Przedszkole potwierdza zmianę dzwoniąc do Rodzica/Opiekuna na numer telefonu podany w karcie informacyjnej dziecka, będącej załącznikiem do umowy. Rodzic/Opiekun ma prawo zrezygnować z takiego sposobu wskazywania osób uprawnionych do odbioru.

2.5. Wskazane osoby, które po raz pierwszy odbierają dziecko, muszą mieć przy sobie jednoznacznie je identyfikujący dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Przedszkole, za zgodą ww. osób, wykonuje kopie przedstawionych

dokumentów, na co Rodzic/Opiekun wyraża zgodę.

2.6. W razie wątpliwości, co do dokumentu, istnieje możliwość dodatkowego telefonicznego potwierdzenia tożsamości, poprzez kontakt z Rodzicem/Opiekunem na podany w załączniku do umowy numer telefonu. Potwierdzenie telefoniczne nie jest możliwe w

przypadku braku dokumentu tożsamości.

2.7. W przypadku, gdy w stosunku do Rodzica/Opiekuna, lub wskazanej przez niego osoby odbierającej zachodzi obawa, że nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem (silne stany emocjonalne, upojenie alkoholowe, odurzenie i inne) dziecko pozostawia się w placówce do momentu przybycia zawiadomionej przez Przedszkole innej, uprawnionej do odbioru dziecka osoby.

2.8. Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani przyprowadzać do Przedszkola zdrowe dziecko.

2.9. Dzieci chore lub z objawami chorobowymi nie będą przyjmowane do Przedszkola. W Przedszkolu Kreatywne dzieci nie podajemy dziecku żadnych lekarstw. W przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby zawsze powiadamiamy Rodziców/Opiekunów, w poważnych przypadkach wzywamy pogotowie ratunkowe.

2.10. Po spowodowanej chorobą przerwie w uczęszczaniu dziecka do Przedszkola, Rodzic/Opiekun ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie lekarskie dopuszczające uczęszczanie dziecka do przedszkola i poinformować wychowawczynie o aktualnym stanie

zdrowia dziecka.

2.11. Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane przez wychowawczynie bezpośrednio rodzicom, z poszanowaniem ich prawa do prywatności. Na życzenie Rodzica/Opiekuna wiadomości mogą być wysyłane na podany adres mailowy.

2.12. Przez cały pobyt w Przedszkolu dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Osoby opiekujące się dziećmi

posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi, szkolenie BHP oraz ukończony kurs pierwszej pomocy.

 

3. Organizacja

3.1. Przed podpisaniem umowy o opiekę przedszkolną Rodzic/Opiekun może jednorazowo skorzystać z okresu adaptacyjnego dla dziecka.

3.2. Po zakończeniu okresu adaptacyjnego dziecka Rodzic/Opiekun może wybrać jedną z dwóch form uczęszczania dziecka:

3.3. Formę przedszkola (korzystanie z opieki przedszkolnej w pełnym wymiarze czasu).

3.4. Formę mini przedszkola (korzystanie z opieki przedszkolnej w niepełnym wymiarze czasu) w jednym z dwóch wariantów:

 5 godzin przez 5 dni roboczych w tygodniu,

 8 godzin przez 3 (wybrane) dni robocze w tygodniu.

3.5. Rodzice oddając dziecko pod opiekę Przedszkola zobowiązani są dostarczyć:

 Podpisane kapcie.

 Dla dzieci leżakujących – podpisany na metkach komplet do spania: (piżamkę, prześcieradło nieprzemakalne z gumką, kocyk

lub kołderkę z poszwą, poduszkę).

 komplet przyborów do mycia: (szczoteczkę i pastę do zębów, kubeczek.)

 Zapasowe ubranko, w tym: (majteczki, bluzeczka, rajstopki, spodenki.)

3.6. Prywatne rzeczy dziecka (wyprawka zapewniana przez rodziców i inne) przechowywane są w przypisanych poszczególnym dzieciom szufladach w sali.

3.7. Organizację zajęć i rytm dnia określa plan dnia. Szczegóły planu dostosowane są do indywidualnych potrzeb dzieci. Plan dnia jest wywieszony na tablicy informacyjnej.

3.8. Każdego dnia proponujemy dzieciom cztery posiłki:

 Śniadanie,

 Drugie śniadanie

 Dwudaniowy obiad,

 Podwieczorek,

3.9. Dzieci korzystające z formy mini przedszkola w wymiarze 5 godzin dziennie mają zapewnione dwa posiłki: obiad oraz śniadanie, lub podwieczorek – w zależności od wybranego czasu pobytu w Przedszkolu.

3.10. Szczegóły dotyczące posiłków zostaną omówione z rodzicami, aby uwzględnić indywidualne potrzeby dzieci (np. alergie). Rodzic/Opiekun ma obowiązek powiadomić Przedszkole o alergiach i nietolerancjach pokarmowych dziecka.

3.11. Nie ma możliwości dostarczania dziecku posiłków we własnym zakresie przez Rodzica/Opiekuna, za wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków (np. duży zakres alergii u dziecka, choroby wymagające specyficznej diety). W każdym przypadku

Przedszkole musi wyrazić na to zgodę.

3.12. W Przedszkolu dzieci korzystają bez ograniczeń z wody, soków, herbaty.

 

4. Wzajemne zobowiązania

4.1. Rodzic/Opiekun podpisując z Przedszkolem umowę o opiekę przedszkolną zobowiązuje się do przestrzegania zarówno jej zapisów, jak i niniejszego Regulaminu oraz STATUTU Przedszkola.

4.2. Przedszkole zobowiązuje się do:

 Sprawowania opieki nad dzieckiem w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

 Zapewnienia odpowiednich warunków nauczania i wychowania w trakcie całego roku szkolnego,

 Zatrudniania kadry nauczycielskiej zgodnie z wykształceniem, kierunkiem i predyspozycjami zawodowymi do pracy w Przedszkolu

 Utrzymania czystości całej placówki oraz dezynfekowania plastikowych zabawek i prania pluszowych misiów w miarę potrzeby

 Przestrzegania niniejszego Regulaminu.

4.3. Kadra pedagogiczna Przedszkola zobowiązuje się do:

 Zapewnienia podopiecznym bezpieczeństwa.

 Zapewnienia dzieciom optymalnych warunków do ich rozwoju i szczęśliwego spędzania

czasu w Przedszkolu,

 Przestrzegania Regulaminu.

4.4. Przedszkole zobowiązuje się do informowania na bieżąco Rodzica/Opiekuna o zmianach w Regulaminie

 

5. Rozwiązanie umowy i postanowienia końcowe

5.1. Rodzic/Opiekun ma prawo do rozwiązania umowy z jedno miesięcznym okresem wypowiedzenia, płynącym od zakończenia miesiąca, w którym złożył wypowiedzenie.

5.2. W przypadku, gdy Rodzic/Opiekun złoży wypowiedzenie na skutek wprowadzenia zmian w Regulaminie, do momentu rozwiązania umowy obowiązuje dotychczasowy Regulamin. Warunkiem jest złożenie wypowiedzenia w ciągu 7 dni od poinformowania o wprowadzeniu zmian.

5.3. Rodzic/Opiekun może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Przedszkole:

 nie realizuje programu zajęć, poza okresem wakacji.

 rażąco narusza regulamin Przedszkola.

5.4. Przedszkole może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Rodzic/Opiekun:

 Narusza zapisy Regulaminu Przedszkola, lub umowy.

 Rodzic/Opiekun swoim zachowaniem wobec kadry Przedszkola, lub dzieci znajdujących się pod opieką Przedszkola narusza przyjęte normy społeczne.

 Rodzic/Opiekun podejmuje działania na szkodę placówki.

 Dziecko jest wybitnie agresywne, lub ma demoralizujący wpływ na inne dzieci, a Dyrektor Przedszkola po konsultacji z psychologiem stwierdzi, że zmiana zachowania dziecka nie jest możliwa bez długotrwałej korekcji.

5.5. W każdym przypadku wypowiedzenie umowy musi zastać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie dopuszcza się formy elektronicznej.

5.6. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem obowiązują indywidualne ustalenia pomiędzy Rodzicem/Opiekunem, a Przedszkolem, o ile zostały dokonane na piśmie pod rygorem ich nieważności.

Zapoznałam/em się z regulaminem:

Rzeszów, dnia …………………………………………….

………………………………….…………….………………….

(Podpis Rodzica/Opiekuna)